INSTAL-REM Spółka Akcyjna
ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379241 Kapitał zakładowy: 310.000,00 zł NIP 813-03-34-005 REGON 001376457

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Rzeszów 27 1240 4764 1111 0000 4863 9857
Zarząd: Paweł Potocki – Prezes Zarządu

email: sekretariat@instal-rem.eu